Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1008198
  [tensp] => Veneer AMERICA WHITE ASH
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/50/509208/product/2014/12/13/11/52/141844633147.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VND
  [idw] => 509208
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => veneer-america-white-ash
  [iddm] => ,590320,590321,
  [start_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [end_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [xem] => 923
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => 
  [icon_product] => 
  [link] => http://gothinhphat.com/veneer-america-white-ash-1-1-1008198.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/509208/product/2014/12/13/11/52/141844633147.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/509208/product/2014/12/13/11/52/141844633147.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1008197
  [tensp] => Veneer BEECH Veneer BEECH
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/50/509208/product/2014/12/13/11/52/141844632837.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VND
  [idw] => 509208
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => veneer-beech-veneer-beech
  [iddm] => ,590320,590321,
  [start_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [end_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [xem] => 480
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => 
  [icon_product] => 
  [link] => http://gothinhphat.com/veneer-beech-veneer-beech-1-1-1008197.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/509208/product/2014/12/13/11/52/141844632837.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/509208/product/2014/12/13/11/52/141844632837.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1008195
  [tensp] => Veneer EUROPE ASH
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/50/509208/product/2014/12/13/11/52/141844632226.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VND
  [idw] => 509208
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => veneer-europe-ash
  [iddm] => ,590320,590321,
  [start_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [end_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [xem] => 346
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => 
  [icon_product] => 
  [link] => http://gothinhphat.com/veneer-europe-ash-1-1-1008195.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/509208/product/2014/12/13/11/52/141844632226.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/509208/product/2014/12/13/11/52/141844632226.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1008196
  [tensp] => Veneer EUROPE ASH-QC
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/50/509208/product/2014/12/13/11/52/141844632576.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VND
  [idw] => 509208
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => veneer-europe-ash-qc
  [iddm] => ,590320,590321,
  [start_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [end_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [xem] => 345
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => 
  [icon_product] => 
  [link] => http://gothinhphat.com/veneer-europe-ash-qc-1-1-1008196.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/509208/product/2014/12/13/11/52/141844632576.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/509208/product/2014/12/13/11/52/141844632576.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1008192
  [tensp] => Veneer OKOUME
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/50/509208/product/2014/12/13/11/51/141844631391.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VND
  [idw] => 509208
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => veneer-okoume
  [iddm] => ,590320,590321,
  [start_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [end_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [xem] => 467
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => 
  [icon_product] => 
  [link] => http://gothinhphat.com/veneer-okoume-1-1-1008192.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/509208/product/2014/12/13/11/51/141844631391.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/509208/product/2014/12/13/11/51/141844631391.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1008191
  [tensp] => Veneer SAPELI
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/50/509208/product/2014/12/13/11/51/141844631071.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VND
  [idw] => 509208
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => -veneer-sapeli-
  [iddm] => ,590320,590321,
  [start_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [end_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [xem] => 348
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => 
  [icon_product] => 
  [link] => http://gothinhphat.com/-veneer-sapeli--1-1-1008191.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/509208/product/2014/12/13/11/51/141844631071.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/509208/product/2014/12/13/11/51/141844631071.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1008193
  [tensp] => Veneer SAPELI-QC
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/50/509208/product/2014/12/13/11/51/141844631667.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VND
  [idw] => 509208
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => veneer-sapeli-qc
  [iddm] => ,590320,590321,
  [start_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [end_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [xem] => 348
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => 
  [icon_product] => 
  [link] => http://gothinhphat.com/veneer-sapeli-qc-1-1-1008193.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/509208/product/2014/12/13/11/51/141844631667.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/509208/product/2014/12/13/11/51/141844631667.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1008200
  [tensp] => Veneer TEAK Sọc thẳng (dniella, Hye Dua )
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/50/509208/product/2015/08/07/10/42/143891896547.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VND
  [idw] => 509208
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => veneer-teak
  [iddm] => ,590320,590321,
  [start_day] => 2015-08-10 10:34:48
  [end_day] => 2015-09-10 10:34:48
  [xem] => 1068
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => 
  [icon_product] => 
  [link] => http://gothinhphat.com/veneer-teak-1-1-1008200.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/509208/product/2015/08/07/10/42/143891896547.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/509208/product/2015/08/07/10/42/143891896547.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1008199
  [tensp] => Veneer TEAK Sọc thẳng có cườm (dniella, Hye Dua )
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/50/509208/product/2015/08/07/10/38/143891869920.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VND
  [idw] => 509208
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => veneer-teak
  [iddm] => ,590320,590321,
  [start_day] => 2015-08-10 10:34:32
  [end_day] => 2015-09-10 10:34:32
  [xem] => 1006
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => 
  [icon_product] => 
  [link] => http://gothinhphat.com/veneer-teak-1-1-1008199.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/509208/product/2015/08/07/10/38/143891869920.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/509208/product/2015/08/07/10/38/143891869920.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1008190
  [tensp] => Veneer WALNUT
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/50/509208/product/2014/12/13/11/51/141844630717.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VND
  [idw] => 509208
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => veneer-walnut
  [iddm] => ,590320,590321,
  [start_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [end_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [xem] => 372
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => 
  [icon_product] => 
  [link] => http://gothinhphat.com/veneer-walnut-1-1-1008190.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/509208/product/2014/12/13/11/51/141844630717.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/509208/product/2014/12/13/11/51/141844630717.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1008194
  [tensp] => Veneer WALNUT-QC
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/50/509208/product/2014/12/13/11/51/141844631979.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VND
  [idw] => 509208
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => veneer-walnut-qc
  [iddm] => ,590320,590321,
  [start_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [end_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [xem] => 355
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => 
  [icon_product] => 
  [link] => http://gothinhphat.com/veneer-walnut-qc-1-1-1008194.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/509208/product/2014/12/13/11/51/141844631979.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/509208/product/2014/12/13/11/51/141844631979.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1426717
  [tensp] => White Oak8/4
  [ma] => TPW 923174335
  [anhc] => upload/web/50/509208/product/2015/11/24/06/47/144834762973.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 509208
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => white-oak84
  [iddm] => ,590320,590321,
  [start_day] => 2015-12-09 08:49:09
  [end_day] => 2016-01-09 08:49:09
  [xem] => 916
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://gothinhphat.com/white-oak84-1-1-1426717.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/509208/product/2015/11/24/06/47/144834762973.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/509208/product/2015/11/24/06/47/144834762973.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
  
  
Tự nhiên - Gỗ Thịnh Phát
					
					
				
				
								
				
				
				
        


 
 


Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại
Ms.Kim 0944 02 99 79
Ms. Kim 0975 77 11 99
Tỷ Giá
Mua vào Bán ra
AUD 16,532.10 17,234.76
CAD 18,186.25 18,959.22
CHF 27,221.48 28,378.48
CNY 3,443.34 3,590.24
DKK - 3,774.25
EUR 26,920.44 28,396.44
GBP 31,522.06 32,861.84
HKD 3,177.41 3,312.46
INR - 316.74
JPY 158.02 167.24
KRW 16.12 19.54
KWD - 86,012.39
MYR - 5,484.48
NOK - 2,437.09
RUB - 296.21
SAR - 7,036.40
SEK - 2,430.75
SGD 18,417.21 19,199.99
THB 618.20 713.20
USD 25,236.00 25,466.00
(Nguồn Vietcombank.com.vn)
Video giới thiệu
Thống kê
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến
  Hiển thị : Lưới Danh sách